Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA ĐỊA LÝ

====o0o===

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Ban chủ nhiệm khoa Địa lý thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa như sau:

1. Yêu cầu chung

- Đối tượng được làm NCKH: Khuyến khích tất cả sinh viên có học lực khá trở lên của học kỳ gần nhất; đối với các lớp Chất lượng cao thì phải làm NCKH 100% (Điều kiện này không bắt buộc đối với năm thứ nhất và năm thứ tư).

- Mỗi sinh viên chỉ được làm 1 bài NCKH trong 1 năm, làm về lĩnh vực nào thì được cộng điểm vào những môn học có liên quan đến nội dung nghiên cứu đó.

2. Yêu cầu đối với môn học làm nghiên cứu khoa học

- Sinh viên chỉ được làm bài tập NCKH có liên quan đến những môn đã học hoặc đang học.

+ Đối với những môn đã học, kết quả TBC môn học định làm NCKH phải đạt điểm B trở lên.

+ Với những môn đang học, điểm NCKH chỉ được cộng vào điểm thi lần 1, nếu sinh viên phải thi lại hoặc có TBC môn học đã làm nghiên cứu dưới điểm B thì không được cộng điểm vào môn đó.

3. Kế hoạch tổ chức

- SV phải lập đề cương NCKH và nộp cho BCH Liên chi đoàn (cô Đặng Tiên Dung) trước 10h sáng ngày 3/1/2017.

- Các tổ bộ môn xét duyệt đề cương NCKH cho sinh viên và gửi kết quả xét duyệt cho BCH Liên chi đoàn (cô Đặng Tiên Dung) vào ngày 9/1/2017.

- SV nhận lại đề cương nghiên cứu đã được xét duyệt và tiến hành triển khai vào ngày 10/1/2017 tại Bộ môn Lý luận và PPDH Địa lý.

- SV hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học và nộp cho BCH Liên chi đoàn chậm nhất là ngày 19/03/2017.

+ Các ngày trong tuần: Nộp tại tổ văn phòng (gửi cô Lan)

+ Ngày chủ nhật (19/3/2017): sáng từ 8h – 11h tại nhà A1 - khoa Địa Lý (Liên hệ cô Mỹ Dung, cô Tiên Dung)

- Khoa gửi báo cáo của sinh viên đến các Bộ môn. Bộ môn phân công cán bộ phản biện vào ngày 20/03/2017.

- Cán bộ phản biện gửi Nhận xét phản biện, Bộ môn lựa chọn danh sách Báo cáo được đăng kỉ yếu và Báo cáo trình bày tại Hội nghị sinh viên NCKH Cấp Khoa vào ngày 27/03/2017.

- Sinh viên có báo cáo được đăng kỉ yếu gửi Báo cáo tóm tắt đến Chi đoàn Cán bộ vào ngày 31/03/2017.

- Chi đoàn Cán bộ biên tập và in kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH từ 01/04 - 10/04/2017.

- Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa dự kiến tổ chức từ 17/04 - 19/04/2017.

4. Quy định về cộng điểm khi làm nghiên cứu khoa học

- Nếu được giải thưởng cấp Bộ thì được cộng thêm điểm vào TBC kết quả học tập của năm đang học. Tổng số điểm tối đa của 1 công trình là:

Giải Nhất                   : 0.4 điểm

Giải Nhì                     : 0.3 điểm

Giải Ba                      : 0.2 điểm

Giải Khuyến khích     : 0.1 điểm

- Công trình nghiên cứu khoa học được Bộ môn đánh giá, chấm điểm, nếu:

Đạt 7.5 điểm đến dưới 8.5 điểm      : được cộng 0.5 điểm

Đạt từ 8.5 điểm đến dưới 9.5 điểm  : được cộng 1.0 điểm

Đạt từ 9.5 điểm đến dưới 10 điểm   : được cộng 1.5 điểm

Đạt 10 điểm                                    : được cộng 2.0 điểm

- Nếu sinh viên đạt giải Nhất trong Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Khoa thì được cộng 2 điểm (Nếu chưa đạt điểm cộng tối đa).

- Nếu sinh viên làm nghiên cứu học tập theo nhóm thì điểm cộng sẽ chia đều cho từng sinh viên.

                                                                 TRƯỞNG KHOA

                                     

                                                                   TS Đỗ Văn Thanh

Publish: 3/13/2017 - Views: 1286 - Lastest update: 3/13/2017 10:56:17 PM
Related