Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tổ chức Xemina cho HV cao học Bộ môn Lí luận và phương pháp giảng dạy Địa lí

Bộ môn Lí luận và phương pháp giảng dạy, khoa Địa lý tổ chức Xemina cho học viên cao học với chủ đề: Các định hướng đổi mới trong giáo dục Địa lí ở trường phổ thông

1. Mục đích:

- Thảo luận, trao đổi những vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến các định hướng đổi mới trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông. Từ đó giúp học viên tiến hành nghiên cứu đề tài có tính cập nhật, thực tiễn hơn, đồng thời thực hiện công việc giảng dạy hiệu quả hơn.

- Tạo cơ hội để các học viên chia sẻ những kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy đối với các định hướng đổi mới trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông.

- Nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên trong bối cảnh giáo dục có nhiều thay đổi.

2. Dự kiến kết quả đạt được

- Xác định được các vấn đề cụ thể trong định hướng đổi mới giáo dục Địa lí ở trường phổ thông

- Biết cách vận dụng những định hướng đổi mới vào nghiên cứu và giảng dạy thực tế.

- Xây dựng được các kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp và đổi mới kiểm tra, đánh giá.

3. Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức

- Thời gian: 1 ngày (ngày 1 tháng 11 năm 2017)

- Địa điểm:  phòng Hội thảo - khoa Địa lí

- Thành phần tham gia: cán bộ, nghiên cứu sinh và học viên cao học Bộ môn Lí luận và phương pháp giảng dạy Địa lí.

4. Nội dung

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và các đề tài nghiên cứu của học viên, xemina tập trung vào các nội dung chính sau:

- Định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông.

- Định hướng dạy học tích hợp trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông.

- Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông.

 

Publish: 10/1/2017 - Views: 423 - Lastest update: 12/28/2017 12:04:34 PM
Related