Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÊMINA CHO CAO HỌC K26 ĐỊA LÝ HỌC

Tên xêminaKinh tế Việt Nam: Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và phát triển bền vững

I. Đơn vị chủ trì xêmina

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội, Khoa Địa lý

Người phụ trách: TS. Nguyễn Tường Huy

Điện thoại: 0948342482              Email: huynguyen.hnue@gmail.com

II. Mục đích, nội dung xêmina

1. Mục đích

- Tạo cơ hội cho các học viên cao học chia sẻ những hiểu biết, các kết quả nghiên cứu của mình về các vấn đề tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, trên cơ sở đó thúc đẩy việc tự học, tự nghiên cứu.

- Thảo luận, trao đổi của các nhà khoa học, các chuyên gia về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững kinh tế - xã hội nhằm giúp học viên tháo gỡ những khúc mắc, khó khăn  trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.

- Giúp cho học viên rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiên cứu, đặc biệt là định hướng nghiên cứu liên quan đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững.

2. Nội dung

- Cơ sở lí luận về tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững nền kinh tế.

- Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế của Việt Nam.

- Phân tích thực trạng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Định hướng và một số giải pháp để thúc đẩy việc tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế nước ta hiệu quả và bền vững trong tương lai.

III. Kế hoạch tổ chức xêmina

1. Thời gian

- Thời gian dự kiến: tháng 10 năm 2017

- Thời lượng tổ chức: 1 buổi

2. Địa điểm: khoa Địa lý

3. Thành phần

- Cán bộ giảng dạy - khoa Địa lý

- Học viên cao học K26 - chuyên ngành Địa lý học - khoa Địa lý

Bộ môn Kính đề nghị các học viên cao học K26 gửi bài tham dự.

 

TM BỘ MÔN ĐỊA LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI

Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Tường Huy

Publish: 9/9/2017 - Views: 427 - Lastest update: 12/28/2017 11:56:21 AM
Related