Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÊMINA CHO NGHIÊN CỨU SINH ĐỊA LÝ HỌC

KẾ HOẠCH XÊMINA CHO NGHIÊN CỨU SINH

Tên xêmina:   Phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu

I. Đơn vị chủ trì xêmina

Bộ môn Địa lý kinh tế - xã hội, Khoa Địa lý

Người phụ trách: TS. Nguyễn Tường Huy

Điện thoại: 0948342482              Email: huynguyen.hnue@gmail.com

II. Mục đích, nội dung xêmina

1. Mục đích

- Tạo cơ hội cho các nghiên cứu sinh (NCS) báo cáo những kết quả nghiên cứu của mình về các vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu, trên cơ sở đó nâng cao trình độ nghiên cứu.

- Thảo luận, trao đổi của các nhà khoa học, các chuyên gia về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển nông nghiệp gắn với xu thế hội nhập và biến đổi khí hậu nhằm giúp NCS rút kinh nghiệm, định hướng nghiên cứu.

- Giúp cho NCS tháo gỡ những khúc mắc, khó khăn trong quá trình nghiên cứu đề tài, từ đó thúc đẩy tiến độ thực hiện luận án.

2. Nội dung

- Cơ sở lí luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp, xu thế hội nhập, biến đổi khí hậu cũng như mối liên hệ giữa phát triển nông nghiệp với bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu.

- Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu.

- Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp của các địa phương trong cả nước trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu hiện nay.

- Định hướng và một số giải pháp để phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu.

III. Kế hoạch tổ chức xêmina

1. Thời gian

- Thời gian dự kiến: tháng 6 năm 2017

- Thời lượng tổ chức: 1 buổi

2. Địa điểm:  khoa Địa lý

3. Thành phần

- Cán bộ giảng dạy - khoa Địa lý

- NCS các khóa 33, 34, 35, 36 - Chuyên ngành Địa lý học - khoa Địa lý

Bộ môn Kính mời các NCS gửi bài tham dự.

 

TM BỘ MÔN ĐỊA LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI

Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Tường Huy

Publish: 5/22/2017 - Views: 411 - Lastest update: 12/28/2017 11:55:46 AM
Related